To top >

Frequently Asked Questions about staffing

Er det mulig å leie en mann for kun 1 dag?
Ja, det er mulig å leie en vikar for kun 1 dag, dersom du er en kunde hos oss, eller at samarbeidskontrakt og nødvendig dokumentasjon er i orden. Dette forutsetter at vi har vikarer tilgjengelig. Vi ansetter ikke nye vikarer for oppdrag med varighet kun en dag.

Hvem betaler ved sykdom hos den innleide?
Skuteviken Personell er arbeidsgiver og vi følger gjeldende regelverk når det gjelder betaling av sykepenger. Vi betaler lønn i arbeidsgiverperioden, de 16 første dagene. Deretter følger NAV opp.

Hvem har arbeidsgiveransvaret for vikaren?
Skuteviken Personell har arbeidsgiveransvaret.

Dersom en vikar ikke kommer til avtalt tid, hva gjør jeg?
Du må snarest ta kontakt med din kontaktperson i SP så snart en av våre vikarer ikke dukker opp. Vi vil straks sjekke opp i saken.

Dersom det oppstår uforutsette endringer og det ikke er arbeid for vikaren i avtalt periode, hva gjør jeg?
Signert oppdragsbekreftelse er i utgangspunktet bindende. Det er viktig at du straks tar kontakt med SP og informerer om situasjonen. Enhver situasjon blir vurdert med mål om å finne beste løsning.

Hva er solidaransvar? Hva vil det si for meg som kunde?
Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (leverandør og underleverandør) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontrakts kjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontrakt skjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver.
Solidaransvaret gjelder for oppdragsgiver (leverandører og underleverandører) i en kontrakts kjede, men det gjelder ikke for den som bestiller selve produktet eller resultatet, for eksempel et bygg eller et skip (byggherren).
Les mer om Solidaransvar på Arbeidstilsynets sider: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207631/

Mottar vi timelister med fakturaene?
Ja, alle signerte timelister er vedlegg til fakturaene. Det er mulighet for egne avtaler.

Dersom en vikar skader seg på jobb, hva gjør vi?
Dersom en av våre vikarer skader seg på jobb, må en vurdere

Hvem sørger for verktøy og arbeidsklær til vikarene?
SP utstyrer alle sine ansatte med arbeidsklær, personlig verneutstyr og standard verktøykasse for ulike faggrupper. Dersom det er behov for verktøy utover dette, avtales dette individuelt med kunde. Det samme gjelder for arbeidsklær/verneutstyr.

Hvem betaler for kurs til vikarene?
SP betaler for kurs til sine ansatte under gitte forutsetninger.

Hvordan sjekker dere fagkompetansen til deres vikarer?
Sp har utviklet en egen metode for å kartlegge kompetansen til alle ansatte. Denne metoden blir brukt sammen med oppfølgende spørsmål innen fagfeltet. Disse spørsmålene er utarbeidet i samarbeid med våre kunder. I noen tilfeller gjennomføres site-tester i tillegg. I tillegg sjekkes det faglige nivået gjennom referansesjekk.

Kan jeg ringe tidligere oppdragsgiver og sjekke referanser selv?
Referanser kan kun innhentes dersom søker har samtykket til, og informert referansepersonen, om at dette er i orden. Enhver henvendelse angående ansatte eller tidligere ansatte i en bedrift er taushetsbelagt.

Hvilken opplæring får vikarer fra SP innen HMS?
Alle ansatte får en innføring i HMS ved ansettelse. Dersom det er behov for utvidet kurs inne HMS gjennomfører vi dette i hht. kundes behov og ønsker. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innen gjeldende lover og regler, og har profesjonelle personal- og HMS-håndbøker.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke er fornøyd med arbeidet som er utført?
Dersom du mener at arbeidet ikke står til forventningene, må du straks ta kontakt med din kundekonsulent i Skuteviken Personell. For at vi skal kunne behandle saken, må vi ha en skriftlig henvendelse fra kunde der du beskriver forholdet.

Skal vikarene delta på julebordet vårt?
Dere bestemmer selv om vikaren skal delta på deres julebord. Skuteviken Personell arrangerer julebord og vårfest for sine ansatte.

Kan jeg ansette en av deres vikarer?
Ja, ved midlertidig ansettelse, eller en sammenhengende innleieperiode på minimum 6 måneder, står dere fritt til å ansette vikaren vederlagsfritt. Dersom dere ønsker å ansette en kandidat før det har gått 6 måneder, tilkommer et sluttbeløp.

Hva kreves av oss som kunde?
Det er viktig at vi sammen setter oss ned og utarbeider en god kravspesifikasjon for den aktuelle stillingen. En god og presis kravspesifikasjon øker muligheten for å finne rett person til jobben.

Har dere bare utenlandske vikarer?
Nei, vi rekrutterer fra både inn og utland. Det er kundens behov som styrer hvilket land vi rekrutterer fra. Vi har ansatte fra ulike nasjoner i Skandinavia og Europa.

Tilbyr SP utleie av bosted til sine ansatte?
Ja, Sp har flere firmahus ansatte kan leie rom i de første 3 mnd. etter 3 mnd. er det ønskelig at de ansatte finner egne bosted, slik at nyansatte får tilbud om bosted når de kommer til Bergen/Norge.